بیشتر نخوندن برای برنامه های کنسرت هست ، که تعدادش بسیار بسیار کم خواهد شد . ولی تا زمانی که این نفس یاری بده ، از خوندن ترانه و دادن سی دی جدید نه تنها خودداری نمی کنم ، بلکه به قول معروف با سر و ک… Read More


من آنروز باد گیرم را تا روی دست و پا می کشیدم تا شیمیایی نشوم ،Totally free Demo Site visitors Rank 23,115th most visited Web site on the globe 465th most visited Web-site in Iran A low rank implies that your internet site will get a lot of holiday makers.مراسم هفتگی هیئت شب های ج… Read More


ما برای اینکه بتوانیم اختیار را در سازمان به خوبی تفویض کنیم باید ابتدا سازمان و دوره های عمر آن را بشناسیم و بدانیم که سازمان در هر کدام از این دوره ها چه خصوصیات و شرایطی دارد تا به راحتی مشکلا… Read More